Bronnenonderzoek soorten vleermuizen

Wereldwijd zijn er zo’n 1000 soorten vleermuizen, in Nederland leven 18 soorten (Bron: www.zoogdiervereniging.nl). In Nederland wordt door het CBS bijgehouden hoe het staat met de aanwezigheid van vleermuizen, er wordt daarbij gebruik gemaakt van data verzameld door de zoogdiervereniging (Bron: www.cbs.nl)

Bij het identificeren van mogelijke vleermuissoorten helpt het te weten wat eerder (door anderen in de buurt) aan soorten is gevonden.

Eigen waarnemingen zijn geweest (nog verder in te vullen).

Latijnse naam Nederlandse naam Waarneming.nl Trefzekerheid
Kaleidoscope Po
Eptesicus serotinus Laatvlieger
Myotis Dasycneme Meervleermuis 08.06.2022 100%, 2/2
Myotis Daubentonii Watervleermuis 08.06.2022 72%, 13/18
Myotis Mistacinus Baardvleermuis
Nyctaulus Leisleri Bosvleermuis 06.06.2022 100%, 17/17
Nyctalus Noctula Rosse Vleermuis 08.06.2022 100%, 19/19
Pipistrellus nathusii  Ruige Dwergvleermuis
Pipistrellus Pipistrellus Gewone dwergvleermuis 06.06.2022 100%, 46/46
Plecotis auritus Grootoorvleermuis
Plecotis austriacus Grijze Grootoorvleermuis
Vespertillio murinus Tweekleurige Vleermuis

2016. Eindrapport Basiskartering Eelerwoude. In aanvulling op het in 2015 uitgevoerde onderzoek op de Lonnekerberg is op het nabij gelegen gebied ‘De Strip’ geïnventariseerd welke vleermuizen daar voorkwamen. Dezelfde twaalf soorten als een jaar eerder op de Lonnekerberg werden gevonden.

Voor het vaststellen van de soortverspreiding in en rond het onderzoeksgebied, is onder andere gebruik gemaakt van SM4Bat recorders (Wildlife Acoustics, Inc.). De opgenomen geluiden zijn op de computer geanalyseerd met de software Kaleidoscope Pro (Wildlife Acoustics, Inc.), SonoBat 4P (Sonobat Software) en Batsound (Pettersson Elektronik AB). Na een automatische identificatie zijn alle opnamen handmatig gecontroleerd op de computer met bovengenoemde programma’s, volgens de leidende criteria (Skiba, 2009, Barataud, 2012, Russ, 2012).

2015. Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg, verkennend vleermuisonderzoek 2015.
Twaalf soorten zijn geïdentificeerd te weten:
Bechsteins vleermuis
Vale vleermuis
Watervleermuis
Baardvleermuis
Brandts vleermuis
Franjestaart
Myotis species complex
Gewone grootoorvleermuis
Rosse vleermuis
Laatvlieger
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Er zijn géén Bosvleermuizen gevonden hoewel die er in theorie wel hadden kunnen voorkomen.